Splošni pogoji nagradne igre
Pridrsaj do nagrade

1. SPLOŠNI POGOJI

Pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pogoji) so objavljeni na spletni strani https://igraj.wiz.si/splosni-pogoji (v nadaljevanju: spletna stran). S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani.

Organizator nagradne igre »Pridrsaj do nagrade« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper in WIZ zavarovanje. Igra poteka na spletni strani od 28. 8. 2019 do vključno 28. 9. 2019, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša ali skrajša in o tem obvesti sodelujoče na spletni strani.

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ki v nagradni igri prav tako ne morejo sodelovati (v nadaljevanju: sodelujoči).

Nagradna igra poteka na spletni strani, sodelujoči odgovarja na vprašanja z dvema možnima odgovoroma (na telefonu to stori s podrsom po ekranu levo ali desno) in na koncu, če želi sodelovati v nagradnem žrebanju, vpiše svoje podatke (e- mail, spol, letnico rojstva in poštno številko) ter s kljukico označi, da se strinja s splošnimi pogoji nagradne igre.

3. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRADE

Nagradni sklad:
• 1x Fotoaparat FUJIFILM INSTAX MINI (89 €)
• 3x Družinska vstopnica za Hišo iluzuj (Dva odrasla z največ dvema otrokoma do vključno 15. leta) (24.95 €)

Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim računalniškim žrebom dne 30. 9. 2019, izvedenim v prostorih organizatorja.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade za drugo stvar. V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh obveznosti, v lastni presoji organizatorja pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani WIZ. Obenem bodo obveščeni tudi prek e-maila, na katerega morajo v roku 7 delovnih dni od prejema poziva odgovoriti v skladu z zahtevanimi podatki (organizatorju mora za prejem nagrade posredovati tudi davčno številko). Kot odgovor na vse zahtevane podatke prejme s strani organizatorja obvestilo o načinu prejema nagrade.

V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

4. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja in WIZa. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi za naslednje nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke:
• ime in priimek,
• datum rojstva,
• naslov,
• davčno izpostavo in davčno številko.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitnikom nagrad po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2019. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

Nabavna vrednost Fotoaparata FUJIFILM INSTAX MINI na dan 26. 8. 2019 je 89,00 EUR (DDV vključen v ceno).
Nabavna vrednost ene družinske vstopnice za Hišo iluzuj (dva odrasla z največ dvema otrokoma do vključno 15. leta) na dan 26. 8. 2019 je 24,95 EUR (DDV vključen v ceno).

5. ODGOVORNOST IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator akcije ne odgovarja za napake v delovanju spletne strani, kot tudi ne za nezanesljivost ali nedelovanje le teh. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator in WIZ kot upravljavec osebnih podatkov vse na spletni strani pridobljene podatke o sodelujočem obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vsak sodelujoči s tem, ko sodeluje v igri, jamči, da so podatki, ki jih pošilja, resnični. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, sodelujoče izloči. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo mogel sodelovati oz. uporabljati te igre.

Naša nagradna igra je namenjena tistim, ki želijo biti obveščeni o vsebinah s področja zavarovanj, ki so prilagojene njihovim potrebam in nam v ta namen dajo svojo privolitev. Prijetna izkušnja, prilagojena vašim potrebam in zahtevam s končnim ciljem optimalne zavarovalne zaščite je naše glavno vodilo pri uporabi vaših osebnih podatkov. Z njimi ravnamo v skladu z EU Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Vaša privolitev za uporabo zgoraj navedenih podatkov nam do vašega preklica omogoča prilagajanje naše ponudbe zavarovanj in drugih storitev vašim potrebam za namen sklepanja zavarovalnih pogodb in s tem povezane vaše primerne obveščenosti in vašega zadovoljstva, kar obsega naslednje aktivnosti in oblike obdelave: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, statistično obdelavo, segmentacijo, profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na informativne dogodke ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil.

Vaše interese, temeljne pravice in svoboščine varujemo v skladu z vsemi predpisanimi zahtevami in najvišjimi dobrimi praksami ter ob tem zagotavljamo varno uporabo podatkov, ki se nanašajo na vas. Vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za navedeni namen lahko kadarkoli prekličete brez kakršnihkoli posledic. Glede vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki nam jih z vašo privolitvijo dajete v obdelavo in načinov uveljavljanja vaših zahtevkov, si oglejte našo celovito Informacijo o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je vedno na razpolago na www.as.si/vop. Lahko vam jo, preden nam podate svojo privolitev, dostavimo tudi v pisni obliki, če jo naročite preko naše brezplačne telefonske številke 080 11 10.

6. PREKLIC SODELOVANJA IN REŠEVANJE PRITOŽB

Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre do vključno 16. 6. 2019 zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri in/ali izbris svojih osebnih podatkov iz baz osebnih podatkov iz zadnjega odstavka 5. člena teh pravil. Preklic sodelujoči izvede kontaktiranjem WIZ, tako da pošlje odjavni mail s pripisom "Nagradna igra Pridrsaj do nagrade" na info@wiz.si (vse to najkasneje do 28. 9. 2019). Zahtevo za izbris osebnih podatkov se posreduje na info@wiz.si, ki bo izbris osebnih podatkov zagotovila v 15 dneh od prejema zahteve.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 26. 8. 2019 Adriatic Slovenica d.d. (za WIZ zavarovanje)